AET Funkausrüstung GmbH & Co.KG
Linzerstr.164 4600 Wels
 +43 7242 66236

Übersicht Produkte für Feuerwehr und Rettung

 

  blog al510 260AL5SL-F

blog al510 260AL10SL-F

blog al510 260AL5SL-Set

blog al510 260AL10SL-Set

blog us97 260AL2001US97

blog usb 260AL2001USB

Integr. GSM-Modul V V V V V V
Bündel-SMS tauglich V V V V V V
Service-LED V V V V V V
Fernalarmierung V V V V V V
Verteilerfunktion V V V V V V
Datum/Uhrzeitmodul V V V V V V
-Umleitung Probealarme V V V V V V
Sprachansagemodul optional optional optional optional optional optional
Folientastatur V V V V V V
-man.Auslösung 4 Tasten 8 Tasten 4 Tasten 8 Tasten 9 Tasten (standard) optional bis 99 Gruppen 24 Tasten
Eingänge/Gruppen

8
(4 Tasten +
4 Kontakte)

12
(8 Tasten +
4 Kontakte)
12
(4 Funkschleifen +
4 Tasten +
4 Kontakte)
16
(8 Funkschleifen +
4 Tasten +
4 Kontakte)
je nach Modell 4,8,16,24,32,64 oder 100 Funkschleifen +
9 Tasten +
2 Eingangskontakte +
Sirenenkontakt
24
Tasten und Gruppen
Ausgänge per SMS schaltbar 1 1 1 1 2 2
Funkmodul X X V V V Optional
-Funkschleifen analog/digital  X X 4 8 bis 32 RIC digital oder
100 Funkschleifen analog
bis 32 RIC digital oder
100 Funkschleifen analog
Notstromversorgung V V V V V V


Angebot anfordern...